Skip Navigation Linksעמוד הבית > בדיקות איכות

בדיקות איכות

מוצרים

בדיקות איכות   

בצינורות ובמחברי פיברטק מבוצעות 3 בדיקות אב טיפוס למוצר.

1. בדיקת עמידות כימית – עיבורים (STRAIN CORROSION TESTING)

בדיקה ייחודית עבור צינורות פיברגלס המשמשים להובלת שפכים . הבדיקה מבוצעת בקטעי צינורות על פי תקן ASTM D3681בהם נעשית דפורמציה של קוטר הצינור. דגמים שונים בעומסים ודפורמציה, נחשפים לחומצה גופריתית בריכוז 5% (הדמיה לתנאים של צינורות ביוב תת קרקעיים). הזמן עד כשל של כל דגם ,נמדד עד לפרק זמן של 10,000 שעות. בחישוב היחס בין מאמץ העיבוד והזמן ניתן לתרגם את הנתונים לגרף לוגריתמי. הגרף משרטט לנו קו רגרסיה של העיבודים למשך תקופת עבודה של 50 שנה.
2. מחבר - בדיקה זו היא בדיקת אב טיפוס למחברים על פי תקן ASTM D4161 . על פי התקן נדרש המחבר לעמוד בדרישות הבאות:
  • בדיקה לטווח ארוך פי 4 מחלץ העבודה.
  • בדיקה בלחץ במקסימום סטייה זוויתית.
  • בדיקה בלחץ והפעלת כוח גזירה.
  • בדיקה בלחץ במחזוריות.
  • בדיקת עמידות המחבר בוואקום.
3. בדיקת עמידות הצינור לאורך זמן בלחץ הידראולי (HYDROSTATIC DESIGN BASIS HDB)

הבדיקה לקביעת דרגת לחץ של הצינור – HDB מבוצעת על פי תקן 2992 ASTM הליך B. בבדיקה זו בודקים מספר קטעי צינורות בלחץ הידרוסטטי. הבדיקה מבוצעת בלחצים שונים לאורך פרקי זמן שונים עד לזמן של 10,000 שעות. על פי התוצאות המתקבלות בונים גרף לוגריתמי ליחס בין הלחץ המקסימלי לזמן שהצינור עמד בלחץ. על פי הגרף ניתן לקבל באקסטרפולציה את שיעור חוזק הצינור בעוד 50 שנה לעומת חוזקו המידי. בתכנון וחישוב הצינור לוקחים בחשבון את ערכי ה- HDB ומוסיפים מקדם ביטחון של 1.8. הצינור מתוכנן כל שיעמוד בלחץ פי 1.8 מחלחץ עבודה נדרש כעבור 50 שנה. בדיקה זו מבטיחה עמידות צינורות פיברטק לטווח ארוך.

פרוייקטים

חדשות   בצינורות ובמחברי פיברטק מבוצעות 3 בדיקות אב טיפוס למוצר.

1. בדיקת עמידות כימית – עיבורים (STRAIN CORROSION TESTING)

בדיקה ייחודית עבור צינורות פיברגלס המשמשים להובלת שפכים . הבדיקה מבוצעת בקטעי צינורות על פי תקן ASTM D3681בהם נעשית דפורמציה של קוטר הצינור. דגמים שונים בעומסים ודפורמציה, נחשפים לחומצה גופריתית בריכוז 5% (הדמיה לתנאים של צינורות ביוב תת קרקעיים). הזמן עד כשל של כל דגם ,נמדד עד לפרק זמן של 10,000 שעות. בחישוב היחס בין מאמץ העיבוד והזמן ניתן לתרגם את הנתונים לגרף לוגריתמי. הגרף משרטט לנו קו רגרסיה של העיבודים למשך תקופת עבודה של 50 שנה.
2. מחבר - בדיקה זו היא בדיקת אב טיפוס למחברים על פי תקן ASTM D4161 . על פי התקן נדרש המחבר לעמוד בדרישות הבאות:
  • בדיקה לטווח ארוך פי 4 מחלץ העבודה.
  • בדיקה בלחץ במקסימום סטייה זוויתית.
  • בדיקה בלחץ והפעלת כוח גזירה.
  • בדיקה בלחץ במחזוריות.
  • בדיקת עמידות המחבר בוואקום.
3. בדיקת עמידות הצינור לאורך זמן בלחץ הידראולי (HYDROSTATIC DESIGN BASIS HDB)

הבדיקה לקביעת דרגת לחץ של הצינור – HDB מבוצעת על פי תקן 2992 ASTM הליך B. בבדיקה זו בודקים מספר קטעי צינורות בלחץ הידרוסטטי. הבדיקה מבוצעת בלחצים שונים לאורך פרקי זמן שונים עד לזמן של 10,000 שעות. על פי התוצאות המתקבלות בונים גרף לוגריתמי ליחס בין הלחץ המקסימלי לזמן שהצינור עמד בלחץ. על פי הגרף ניתן לקבל באקסטרפולציה את שיעור חוזק הצינור בעוד 50 שנה לעומת חוזקו המידי. בתכנון וחישוב הצינור לוקחים בחשבון את ערכי ה- HDB ומוסיפים מקדם ביטחון של 1.8. הצינור מתוכנן כל שיעמוד בלחץ פי 1.8 מחלחץ עבודה נדרש כעבור 50 שנה. בדיקה זו מבטיחה עמידות צינורות פיברטק לטווח ארוך.